Statut

У складу са одредбама чл. 10, 11 и 12. Закона о Удружењима (“Службени лист РС” бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 18.09.2011. године у Новом Саду у Улици Светозара Милетића 45, усвојен је следећи

СТАТУТ 
Удружења грађана 
“Новосадска бициклистичка иницијатива”

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Опис Удружења
Члан 1.

Удружење грађана „Новосадска бициклистичка иницијатива“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно Удружење грађана основано на неодређено време ради остваривања циљева у области унапређења, развоја и промоције бициклизма, здравих стилова живота, енергетске ефикасности и одрживог развоја.

Садржај статута
Члан 2.

Овим Статутом утврђују се заједнички циљеви, међусобна права, обавезе и одговорности чланова и органа, као и друга питања од значаја за рад Удружења.

Назив, седиште и место обављања делатности
Члан 3.*

Пун назив Удружења је “Новосадска бициклистичка иницијатива”.

По потреби удружење користи пун назив и на другим наведеним језицима како гласе, и то:

 • на енглеском језику: „Novi Sad Cycling Initiative”
 • на немачком језику: „Novi Sad Fahrrad – Initiative”
 • на мађарском језику: „Újvidék Kerekpáros Kezdemenyése”
 • на словачком језику: „Novosadská cyklistická iniciatíva”
 • на русинском језику: „Новосадска бициґлистична инициятива”

Скраћени назив Удружења је „НСБИ”, односно „NSBI“.

Седиште Удружења је у Новом Саду.

О промени назива и седишта Удружења одлучује Скупштина Удружења.

Своје циљеве Удружење првенствено остварује на територији града Новог Сада.
Поједине програмске активности Удружење организује и спровoди и на другим подручјима Републике Србије, односно Аутономне покрајине Војводине.

Својство, права и обавезе Удружења
Члан 4.

Удружење има својство правног лица које стиче уписом у регистар.
Удружење има права и обавезе утврђене законом и овим статутом.

Лого и печат
Члан 5.

Лого Удружења представља штит барокне форме, у чијем се горњем зеленом пољу налазе голуб са маслиновом гранчицом и испод њега мотив бициклисте, обоје окренути у десну страну поља, док је ниже поље испод бициклисте плаве боје и на њему је исписан скраћени назив Удружења.

Удружење користи печат четвороугаоног облика у чијем горњем пољу се налази лого Удружења, а у доњем пољу пун назив и седиште Удружења.

II ЦИЉЕВИ, АКТИВНОСТИ И ЗАДАТАК УДРУЖИВАЊА

Основни циљеви
Члан 6.

Основни циљеви Удружења су:

 • Унапређење, развој и промоција урбаног бициклизма;
 • Унапређење, развој и промоција здравог стила живота;
 • Подршка планском развоју и обнављању бициклистичке инфраструктуре;
 • Подршка и допринос развоју нових идејних решења и иновативних приступа у развоју бициклистичке културе, нарочито на територији града Новог Сада;
 • Промовисање културе безбедног саобраћаја и толеранције међу учесницима у саобраћају;
 • Континуална едукација грађана о посебним превентивним мерама усмереним на обезбеђење бицикла од крађе;
 • Информисање грађана о другим питањима и сазнањима у области бициклизма и здравог стила живота која су од нарочитог значаја за бициклисте и остала заинтересована лица;
 • Допринос иницијативама усмереним ка енергетској ефикасности и одрживом развоју;
 • Различити облици едукације и подстицаја младих и омладине у складу са циљевима Удружења, нарочито кроз акције, пројекте, радионице и сличне активности;

Начини остваривања циљева
Члан 7.

Своје циљеве Удружење остварује:

 • Образовним, информативним, промотивним и продукцијским активностима;
 • Организовањем семинара, трибина, радионица, предавања, курсева и других едукативних облика активности;
 • Реализовањем ТВ и радио програма, штампаних и ЦД публикација, интернет комуникацијом и другим облицима издаваштва;
 • Организовањем јавних акција и манифестација;
 • Спровођењем различитих истраживања која помажу/подстичу остваривање циљева Удружења;
 • Успостављањем сарадње са државним органима, органима локалне управе и самоуправе, медијима, културним, уметничким и образовним институцијама, спортским Удружењима, осталим сродним установама, асоцијацијама, организацијама и појединцима из земље и иностранства.

III ЈАВНОСТ РАДА

Обавештавање јавности
Члан 8.

Рад Удружења и органа Удружења је јаван.
Јавност се обавештава о раду и активностима Удружења и његових органа посредством електронских и штампаних медија, а нарочито посредством веб-сајта Удружења.
Годишњи обрачуни и извештаји о активности Удружења подносе се и разматрају на седници Скупштине Удружења, а претходно упознавање чланова се може обављати путем огласне табле и подобних средстава електронске комуникације (ел. пошта, факс, интернет презентација и сл.).

IV ЧЛАНСТВО

Чланови Удружења
Члан 9.

Члан Удружења може бити свако физичко лице које прихвата циљеве Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору Удружења.

Изјаву о приступању, односно учлањењу у Удружење за малолетно лице до 14 година живота даје његов законски заступник у складу са законом, а ако је у питању малолетник са навршених 14 година живота, изјаву даје малолетник уз изјаву о давању сагласности његовог законског заступника у складу са законом.

Управни одбор Удружења може одбити пријем у чланство лицу које је деловало против интереса Удружења.

Одлука Управног одбора је коначна.

Иступање из чланства
Члан 10.
Члан може иступити из Удружења давањем писмене изјаве о иступању.

Искључење из чланства
Члан 11.

Чланство у Удружењу престаје искључењем у случајевима:

 1. дуже неактивности члана,
 2. непоштовања одредаба Статута Удружења
 3. нарушавања угледа Удружења

Поступак искључења члана покреће Председник Управног одбора или одборничка већина.
О покретању поступка, његовом току и исходу, члан се обавештава путем огласне табле, електронских комуникација, писмено или усмено, подобним средством и начином обавештавања.
Члану се мора омогућити да се изјасни пред Управним одбором о разлозима због којих је покренут поступак за његово искључење.
Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор у писменој форми.
Искључени члан има право жалбе Скупштини Удружења.
Одлука Скупштине Удружења по жалби је коначна.
Скупштина Удружења може ближе уредити општим актом поступак искључења из чланства, у складу са статутом.

Права и обавезе чланства
Члан 12.

Сваки члан Удружења има право да:

 • Предлаже, бира и буде биран у органе Удружења;
 • Непосредно учествује у одлучивању на Скупштини, као и преко органа Удружења;
 • Иницира и предлаже конкретне активности Удружења;
 • Благовремено и потпуно се информише о раду Удружења;
 • Користи све погодности, услуге, стручно техничку помоћ и заједничку опрему Удружења.

Сваки члан Удружења је дужан да:

 • Поштује циљеве и Статут Удружења;
 • Активно доприноси и залаже се за остваривање циљева Удружења;
 • Савесно обавља послове и дужности које му повере органи Удружења;
 • Плаћа чланарину коју општим актом утврди Управни одбор;

Чланови Удружења су равноправни.

V УПРАВЉАЊЕ УДРУЖЕЊЕМ

Учешће чланства у управљању
Члан 13.

Чланови управљају Удружењем непосредно или преко својих изабраних представника у органима Удружења.

Органи
Члан 14.

Органи Удружења су Скупштина, Управни одбор и Председник.

Скупштина
Члан 15.

Скупштина Удружења (даље: Скупштина) је највиши орган Удружења.
Скупштину чине сви чланови Удружења.
Када број чланова Удружења пређе 150, ради ефикаснијег поступања Скупштина може бити формирана по принципу представљања, а на начин и према поступку који утврди Скупштина.
Скупштина се сазива једном годишње (редовна), а по потреби и више пута у току године (ванредна).
Седницу Скупштине сазива председник Скупштине, а у његовом одсуству или спречености, заменик председника Скупштине.
Предлог за сазивање могу да подносе председник Скупштине, председник Удружења или најмање једна трећина чланова Удружења.
Мандат председника Скупштине и заменика председника Скупштине траје 4 године, а бирају се на седници Скупштине.
У случајевима да истекне мандат председника и заменика председника Скупштине, а нису изабрани нови, Председник Удружења је овлашћен да сазове Скупштину и да њом председава, искључиво у сврху избора новог председника Скупштине и заменика председника Скупштине.
На седницама из претходног става се не могу доносити одлуке о другим питањима.

Овлашћења Скупштине Удружења
Члан 16.

Скупштина:

 • Усваја Статут, измене и допуне Статута Удружења;
 • Утврђује развојну политику Удружења;
 • Разматра и усваја финансијски план и годишњи финансијски извештај;
 • Разматра и усваја, најмање једном годишње, извештаје Управног одбора и председника Удружења;
 • Бира и разрешава чланове и председнике Управног одбора и Председника Удружења – лице овлашћено за заступање и председника Скупштине
 • Усваја план и програм активности Удружења за наредни период;
 • Доноси одлуку о статусним променама Удружења и престанку рада Удружења;
 • Доноси одлуку о установљавању признања и награда која упућује Удружење, критеријумима, начину доделе и лицу или органу Удружења овлашћеном да врши доделу и уручивање признања и награда;
 • Одлучује о другим питањима из своје надлежности, у складу са Законом;
 • Скупштина пуноправно одлучује ако је присутна најмање једна половина чланова Скупштине;
 • Одлучује о удруживању у савезе, о ступању и иступању из чланства у другим организацијама и асоцијацијама у складу са законом и Статутом;

Скупштина одлучује већином гласова присутних, а једино за одлуку о изменама и допунама Статута, као и за опозив Председника потребна је двотрећинска већина присутних чланова.
Ако су гласови “за” и “против” подједнако подељени, одлучује глас председавајуће/г.

Управни одбор
Члан 17.

Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева Удружења који су утврђени овим Статутом.
Управни одбор има 5 чланова које бира и опозива Скупштина.
Управни одбор из реда својих чланова бира председника и заменика председника.
Мандат чланова Управног одбора траје две године и могу се поново бирати на исту функцију.
Управни одбор се састаје по потреби, а најмање четири пута годишње.
Седнице сазива и њима председава председник Управног одбора, а у случају његове одсутности или спречености, заменик или члан кога одреде присутни чланови Управног одбора.
Управни одбор пуноважно одлучује већином гласова на седницама на којима присуствује више од половине чланова одбора, јавним гласањем.

Чланство у Управном одбору
Члан 18.

Чланство у Управном одбору престаје пре истека мандата:

 1. Оставком члана Управног одбора;
 2. Разрешењем од стране Скупштине;
 3. Искључењем из чланства Удружења;

Овлашћено лице је дужно да сазове седницу Скупштине у року од 30 (тридесет) дана након промене статуса члана Управног одбора ради избора новог члана Управног одбора.

Овлашћења Управног одбора
Члан 19.

Управни одбор има следећа права и обавезе:

 • Спроводи одлуке и закључке Скупштине;
 • Припрема и утврђује предлоге одлука које доноси Скупштина;
 • Покреће поступак за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање 2/3 чланова Скупштине и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
 • Доноси оперативни програм рада Удружења и руководи радом Удружења између две седнице Скупштине
 • Доноси и друге одлуке у вези са материјално-финансијским пословањем Удружења у складу са финансијским планом;
 • Одлучује о изгледу и садржају чланске карте и других исправа Удружења;
 • Доноси одлуке о организовању семинара, трибина, радионица, предавања, курсева и других едукативних облика активности као и одлуке о организовању других активности у складу са циљевима Удружења
 • Доноси општа акта и одлуке о унутрашњој организацији;
 • Утврђује висину чланарине у складу са економским кретањима и материјалним могућностима чланова Удружења;
 • Доноси одлуку о упису у чланство и искључењу из чланства у складу са овим статутом;
 • Одлучује о предлозима, молбама, приговорима и сл., осим у случајевима када се молба, представка или приговор односи на питања која спадају у делокруг рада Скупштине;
 • Доноси одлуке о успостављању сарадње са другим организацијама;
 • Доноси одлуке и општа акта који нису у надлежности Скупштине или других органа и радних тела Удружења и одлучује о другим питањима и обавља и друге активности, које према овом статуту и другим актима Удружења, не спадају у делокруг других органа Удружења.
 • Доноси одлуке о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. став 2. Закона о Удружењима и, по потреби, одређује посебног заступника Удружења за тај поступак;

Председник Удружења
Члан 20.

За Председника Удружења (даље: Председник) може бити одређено само пословно способно физичко лице које има пребивалиште или боравиште на територији Републике Србије.
Председник је пословодни орган и заступник Удружења.
Председника именује Скупштина Удружења, без конкурса, на предлог Управног одбора тајним, односно јавним изјашњавањем на мандатни период од 4 године са правом да буде поново изабран.
Дужност Председника може престати и пре истека изборног периода у случају подношења писмене оставке, престанка чланства у Удружењу или опозива.
У случају одсуства или спречености Председника, сва његова права и обавезе преузима члан Управног одбора којег он за то писмено овласти.

Овлашћења Председника
Члан 21.*

Председник Удружења има следећа права и обавезе:

 • Располаже новчаним средствима која се налазе на текућем рачуну Удружења
 • Саставља извештај о раду Удружења, стицању средстава Удружења и свом раду и подноси га Скупштини
 • Одговара за законитост рада Удружења
 • Обезбеђује јавност у раду Удружења
 • Има сва овлашћења из области радно-правних односа
 • Прати спровођење и извршење одлука и закључака органа у складу са овим статутом;
 • Потписује општа акта и одлуке које доноси Скупштина;
 • Руководи седницом Скупштине у случајевима наведеним у члану 16 Статута;
 • Поверава обављање стручних, финансијских, правних и административних послова у складу са Статутом;

VI МАТЕРИЈАЛНО И ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Прибављање средстава
Члан 22.

Удружење , у складу са законом, прибавља средства за остваривање својих циљева, из следећих извора:

 • Поклона, добровољних прилога и донација чланова, домаћих и међународних организација, правних и грађанских лица;
 • Конкурисањем, пројектима код државних органа и домаћих и иностраних организација и фондација и примањем грантова;
 • Из пласмана сопствених средстава;
 • Средства остварена сопственим радом у складу са законом;
 • Од чланарине;
 • Из других извора, у складу са законом.

Удружење може обављати и привредне делатности у складу са законом, и то:

58.19 Остале издавачке делатности;

Удружење може почети са обављањем привредних делатности тек након извршеног уписа у Регистар привредних субјеката.
Удружење може прибављати средства и од котизације за семинаре и друге облике образовања, као и других облика сродних привредних делатности које Удружење обавља.

Употреба прибављене добити
Члан 23.

Добит остварена обављањем привредне и друге делатности може се користити искључиво за остваривање циљева Удружења, укључујући и трошкове рада Удружења и сопствено учешће у финансирању одређених пројеката.

Имовина и средства Удружења
Члан 24.

За финансијске обавезе Удружење одговара сопственом имовином.
Средства Удружења се могу користити само на основу финасијских планова усвојених у оквиру плана и програма.
За отуђење или оптерећење непокретности и закључење послова чија вредност прелази 100.000,00 динара потребна је одлука Скупштине Удружења.
Вишак прихода над расходима, исказан по коначном годишњем финансијском обрачуну, распоређује се одлуком Управног одбора у складу са законом.
Имовину Удружења чине материјална средства, новчана средства, права интелектуалне својине и друга средства прибављена у складу са законским прописима.

Поверавање послова трећим лицима
Члан 25.*

Обављање стручних, финансијских, правних и административних послова, председник Удружења може поверити стално или повремено ангажованим професионалним лицима или стручној служби других организација, заједница и Удружења.

VII ПРЕСТАНАК РАДА

Престанак рада Удружења
Члан 26.

Удружење престаје са радом одлуком Скупштине, када престану услови за остваривање циљева Удружења, када број чланова буде мањи од 3, као и у другим случајевима предвиђеним законом.
Удружење престаје да постоји на основу одлуке најмање две трећине свих чланова Удружења и сагласности најмање две трећине чланова Управног одбора.

Расподела имовине
Члан 27.*

Одлуком о престанку рада истовремено се решава о располагању имовином Удружења.
У случају престанка рада, имовина и права Удружења уступају се Новосадском хуманитарном центру.
У случају престанка рада Удружења, као и у случају престанка потребе за коришћењем ствари у туђем власништву, председник Удружења ће обавестити сва лица чија је имовина у поседу Удружења (на позајмици, коришћењу и сл.), да у прикладном року преузму своје ствари.

 

VIII ОДНОСИ И САРАДЊА СА ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА

Субјекти
Члан 28.

Ради остваривања својих циљева, Удружење успоставља контакте и сарађује са органима, институцијама, Удружењима, установама, асоцијацијама и организацијама наведеним у члану 7. Статута.

Учлањење у друге организације
Члан 29.

Удружење се може учланити у сродне организације и асоцијације у земљи и иностранству, у складу са законским прописима Републике Србије.
О учлањењу Удружења у организације и асоцијације из претходног става и иступању из чланства одлучује Управни одбор.

IX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Нерегулисана питања
Члан 30.

На сва питања која нису регулисана овим статуом непосредно ће се примењивати одредбе Закона о Удружењима.

Ступање на снагу
Члан 31.

Овај Статут ступа на снагу даном усвајања на оснивачкој Скупштини Удружења.

 *ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ СТАТУТА ОД 26.03.2013. године

Одлуком Скупштине удружења "Новосадска бициклистичка иницијатива" одржане 26.03.2013. године на адреси Косанчић Ивана 7 у Новом Саду, усвојене су следеће измене Статута:

- из члана 3, став 4, брише се део "Текелијина бр. 1", тако да наведени став гласи "Седиште Удружења је у Новом Саду"
- члану 21, став 1, додаје се девета тачка: "Поверава обављање стручних, финансијских, правних и административних послова у складу са Статутом"
- у члану 25, израз "Скупштина" замењује се изразом "председник Удружења"
- у члан 27, додаје се став 3: "У случају престанка рада Удружења као и у случају престанка потребе за коришћењем ствари у туђем власништву, председник Удружења ће обавестити сва лица чија је имовина у поседу Удружења (на позајмици, коришћењу и сл.), да у прикладном року преузму своје ствари."